Medal „Dziękujemy za wolność” dla Jerzego Turowicza

dziękujemy1

IDEA MEDALU

Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności, uchwałą z dnia 7 kwietnia 2014 roku, ustanowił Medal „DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”, który jest symbolicznym wyrazem wdzięczności i podziękowania dla szerokiego kręgu ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 roku brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej rzeczpospolitej polski.

Medal jest przyznawany w szczególności osobom, które w okresie od 13 grudnia 1981 do 4 czerwca 1989 roku, działały w strukturach konspiracyjnych NSZZ „Solidarność” pracowniczych lub rolniczych, innych partii i organizacji opozycyjnych, młodzieżowych, studenckich, organizowały niezależną kulturę, edukację, wydawały pisma podziemne, ukrywały się, były poszukiwane listami gończymi za czyny związane z prowadzoną działalnością opozycyjną, były więźniami politycznymi, były internowane, były powołane do specjalnych obozów wojskowych, brały udział w wystąpieniach wolnościowych, były inwigilowane przez organa bezpieczeństwa państwa, były pozbawione możliwości wykonywania zawodu, zostały relegowane z uczelni lub szkoły, były objęte zakazem publikacji przez „cenzurę”, brały udział we wspieraniu kandydatów do Sejmu i Senatu poza kandydatami tzw. Krajowej Listy Wyborczej albo udzielały ww. osobom i organizacjom wsparcia w takich działaniach. Medal jest przyznawany także osobom nieżyjącym.

 

OPIS MEDALU

Idea Medalu „Dziękujemy za Wolność” narodziła się w środowisku nowohuckiej Solidarności, której przedstawiciele – hutnicy – stanowią trzon Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Dlatego Medal nie jest wykonany ani z brązu, ani ze srebra czy złota, ale po prostu ze stali. Jest to kawałek stalowej blachy grubej na 4 milimetry. Biały napis „Dziękujemy za Wolność” wytrawiony jest typową czcionką. W centralnym miejscu Medalu znajduje się tłum ludzi – to postacie hutników z fotografii Tadeusza Pikulickiego, z terenu kombinatu Huta Sendzimira (d. Huta im. Lenina) w Nowej Hucie, podczas strajku wiosną 1988 roku. Nad nimi powiewa polska flaga, charakterystyczny fragment logo NSZZ „Solidarność”.

Na rewersie Medalu umieszczone jest logo Stowarzyszenia, Województwa Małopolskiego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz logo innych współorganizatorów kolejnej edycji.

Każda osoba otrzymująca medal ma wygrawerowane swoje imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny.

Poza Medalem, ustanowiono także plakietę nagrobną, którą można umieszczać na nagrobku nagrodzonej osoby zmarłej, za zgodą rodziny. Wydawana jest także miniatura Medalu.

Medal zaprojektował Jacek Maria Stokłosa, członek Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

 

PROCEDURA NADANIA MEDALU

Medal nadaje Kapituła, którą stanowią: Prezes Sieci Solidarności, jako przewodniczący oraz członkowie: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego i Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Do Kapituły Medalu będzie zaproszony Pełnomocnik innego współorganizatora.

 

Inicjatywa nadania Medalu może pochodzić od różnych organizacje działających na terenie Małopolski, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia Sieć Solidarności, za zgodą Stowarzyszenia.  O nadanie Medalu mogą także wystąpić wspólnie dwie osoby, którym wcześniej nadano Medal. Medal zostaje przyznany na podstawie wniosku, zawierającego co najmniej podstawowe dane osobowe oraz uzasadnienie nadania Medalu, a także podpisy osób wnioskujących o nadanie, w imieniu swoim lub reprezentowanych organizacji.

Wręczenie Medalu dokonywane jest w uroczystej formie, podczas świąt państwowych i samorządowych, podczas rocznic oraz innych wydarzeń ważnych dla państwa lub samorządu terytorialnego Małopolski.

 

Na podstawie opracowania Edwarda E. Nowaka – Prezesa Stowarzyszenia Sieć Solidarności