RODO

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe i jakie dane zbieramy? 

Pani/Pana dane osobowe są zbierane, ponieważ zapisuje się Pan/Pani przez formularz na wydarzenie. 

Fundacja Jerzego Turowicza przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do prowadzenia swojej działalności statutowej, w tym organizacji wydarzeń, debat, spotkań. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane w ramach działalności Fundacji gromadzone są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prowadzonej działalności. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności, aby były należycie chronione. 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji, zaproszeń i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e i f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

–  jeśli zapisuje się Pan/Pani przez formularz na wydarzenie  

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – do realizacji określonego celu, np. uczestnictwa w debacie/spotkaniu online. Przetwarzanie danych polega na przesłaniu kodu lub linku z dostępem do platformy internetowej na wskazany w formularzu przez Panią/Pana adres mail. 


Rozpowszechnianie wizerunku: czy wydarzenie będzie nagrywane i co się z tym wiąże?

Tak, spotkanie online będzie nagrywane, a Fundacja ma prawo użyć część nagrania w celach promocji działalności Fundacji. Pan/Pani biorąc udział w wydarzeniu wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację Jerzego Turowicza Pana/Pani wizerunku, utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook) i stronie internetowej Fundacji Jerzego Turowicza.

Celem przetwarzania utrwalonego wizerunku jest realizacja wydarzeń, zwłaszcza realizowanych w formie online, a także utrwalenie wydarzenia w postaci fotografii, filmów, nagrania głosu udostępnianego uczestnikom wydarzeń na stronie internetowej Fundacji, w kanale Fundacji na portalu społecznościowym Facebook oraz za pośrednictwem platformy Teams. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w oparciu o art.6 ust 1 lit a oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

  • Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
  • Utrwalony wizerunek może być przetwarzany i emitowany w ogólnodostępnych formach publikacji wykonanych na zlecenie Fundacji Jerzego Turowicza: publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Fundację Jerzego Turowicza w związku z organizacją wydarzeń lub dotyczącą jej działalnością statutową lub promocyjną. 
  • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa i zadań statutowych Fundacji, jak również w celach archiwalnych.
  • Dane nie są przekazywane celowo przez Administratora poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo albo w celach realizacji usługi emisji w mediach społecznościowych.
  • Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej. 

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

Dane osobowe są zbierane przez Fundację Jerzego Turowicza z siedzibą w Krakowie (31-136) przy ul. Sobieskiego 7/6.

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: fundacja@turowicz.org lub listownie na powyżej wskazany adres.  

 

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione? 

  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
  • Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz Fundacji usługi administracyjno-techniczne (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe oraz księgowe). 
  • Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z Fundacją przy organizacji szkoleń, wykładów, konferencji, debat i innych imprez publicznych. 
  • W każdym przypadku Fundacja dokłada najwyższej staranności, aby dane osobowe były przekazywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu oraz aby przekazywanie danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, w tym w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
  • Fundacja nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich. 

 

Przez jaki okres dane będą przechowywane? 

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu otrzymania od Pani/Pana sprzeciwu na adres e-mail: fundacja@turowicz.org.

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO), 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO). 

 

Pozostałe informacje 

– Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.